wz

Vlastiveda  - časovo-tematický plán v 3. ročníku

J. Lacková

Mesiac   Obsah Vyučovacie ciele tematického celku - kognitívne, psychomotorické a afektívne Zložka
September 1. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na hodinách vlastivedy Základné pokyny bezpečnosti práce na hodinách vlastivedy.  
  2. I. Orientácia v okolí školy
Krajina v okolí školy
Charakterizovať typ krajiny v okolí školy a porovnať ho s inými krajinnými celkami. Vychádzka
  3. Orientácia podľa poludňajšieho tieňa Poznať hlavné svetové strany a vedieť ich určovať podľa poludňajšieho tieňa Vychádzka
  4. Smerová ružica Poznať vedľajšie svetové strany. Oboznámiť sa so smerovou ružicou a vedieť sa podľa nej orientovať. Význam slnka pre ľudí PZ 1 - 4, str.1
Október 1. Orientácia podľa kompasu Osvojiť si vedomosti o kompase, naučiť sa s ním zaobchádzať a určovať podľa neho svetové strany. Vychádzka; kompas; PZ 1 - 3, str. 2
  2. Okolie domova a školy Orientovať sa v miestnej krajine podľa kompasu i niektorých núdzových orientačných prostriedkov. Charakterizovať jesenné obdobie. Chráň si svoje zdravie, čistota pol života. Vychádzka;  Zdrav. vých.
  3. Opakovanie učiva  
Naša obec
Obec nášho bydliska
Utvrdenie učiva; Charakterizovať obec nášho bydliska. Poznať názvy miest na Slovensku. Láska k svojej vlasti Obrázky obcí, PZ 1 -2, str. 2
  4. Obyvatelia obce Poznať generačné zloženie obyvateľov obce a ich pracovnú aktívnosť. Starostlivosť o občanov. Láska k práci PZ 1 - 2, str.3
November 1. Doprava v obci Poznať dopravné cesty a druhy dopravy i spôsob využitia obyvateľmi obce. Vychádzka; PZ 1 - 3, str. 3
  2. Bezpečnosť v cestnej premávke Poznať niektoré základné pravidlá cestnej premávky a pravidlá dopravnej bezpečnosti pre chodcov a cyklistov Dopravná výchova; dopravné značky PZ -1, str. 4
  3. Bezpečnosť v cestnej premávke. Významné objekty a pamätihodnosti Oboznámiť sa s najdôležitejšími objektmi v obci a poznať ich význam. Chráň naše kultúrne pamiatky, zákaz ich poškodenia. PZ - 2, str. 4  PZ - 1, str. 5
  4. Významné objekty a pamätihodnosti   Vychádzka; PZ - 2, str. 5
December 1. Plán obce Oboznámiť sa s plánom obce a vedieť s ním pracovať. Učiť sa orientovať podľa plánu neznámej obce, pomenovať ulice, orientácia v obci. PZ - 1, str. 5; PZ    2 -3, str. 6
  2. Obec v zime Opísať zimnú panorámu obce a zmeny v spôsobe života obyvateľov v zimnom období. OČAP
  3. Vianočné prázdniny    
Január 1. Starostlivosť o zdravie Poznať sústavu zdravotníckych zariadení poskytujúcich zdrav. služby obyvateľom obce. Darcovstvo krvi, záchrana ľudského života. Protidrog. výchova; obrázky kúpeľných miest PZ 1 - 4, str. 7
  2. Bezpečnosť občanov Vedieť, ktoré bezpečnostné zložky zaisťujú bezpečnosť občanov. Oboznámiť sa s úlohami a činnosťou polície Protidrog. výchova
  3. Požiarna ochrana Poznať nebezpečenstvo požiarov, príčiny ich vzniku a spôsob ich likvidácie. Vedieť, ako možno požiarom predchádzať. Nehraj sa so zápalkami, s horľavými látkami. PZ 1 - 3, str. 8; hasiace prostriedky, obr. materiál
Február 1. Opakovanie učiva
Výroba v obci
Poznať výrobné zariadenia v obci a blízkom okolí a vedieť, čo produkujú.  
  2. Obchodná sieť Poznať obchodné zariadenia v najbližšom okolí domova. Vedieť, aké druhy tovaru si môžeme nakúpiť vo svojej obci. Voľba povolania PZ 1 - 2,str.8
  3. Služby v obci Poznať najbežnejšie služby pre obyvateľov. Vedieť, ktoré najdôležitejšie služby sú v obci alebo v blízkom okolí. PZ - 3, str.9
  4. Spoje Poznať služby spojov. Vedieť, kde sa nachádza dodávacia pošta. Písať presné adresy PZ 1 - 2, str. 8; PZ  1 - 3, str. 10, 11
Marec 1. Jarné prázdniny    
  2. Kultúra Poznať najdôležitejšie kultúrne zariadenia v obci a blízkom okolí. Oboznámiť sa s kult. a náb. životom v obci. Sloboda prejavovať svoju náboženskú vieru PZ 1 - 2, str.11
  3. Minulosť obce Oboznámiť sa s históriou vývoja vlastnej obce. Vedieť, aké zdroje dokumentujú našu minulosť. Chráň historické pamiatky. fotografie; kniha obce
  4. Starostlivosť o životné prostredie Pozorovať kladné a záporné javy ovplyvňujúce životné prostredie obce. Uvedomiť si význam starostlivosti o životné prostredie. Ochrana životného prostredia. Protidrog. výchova
Apríl 1. Jar v našej obci Pozorovať prírodné javy a deje v jarnom prostredí obce a uvedomiť si ich príčinnú súvislosť. Veľkonočné zvyky Vychádzka; kompas, smerová ružica, plán obce
  2. Opakovanie učiva 
III. Širšie okolie obce
Tvárnosť krajiny
Utvrdenie učiva; Osvojiť si elementárne poznatky zemepisných tvarov zemského povrchu. Určovať reliéfové typy krajiny. Vysoké Tatry - naše veľhory, rekreačné strediská, zotavovne PZ  1 - 3, str. 12
  3. Vodstvo Oboznámiť sa s vodstvom v blízkom i vzdialenejšom okolí. Uvedomiť si význam povrchových a podzemných vôd a potrebu hospodárenia s vodou. Znečistenie vody v prírode. Vodné elektrárne PZ 1 - 3, str. 13 obrázky vodných plôch a vodných stavieb
  4. Poľnohospodárska pôda Vedieť, čo tvorí poľnohospodársku pôdu v okolí obce a ako sa okolitá pôda využíva. Pôda naša živiteľka. PZ  1 - 3, str. 14; Obrázky z rastlinnej výroby
Máj 1. Lesy Poznať skladbu lesov, ich význam a zásady správania sa v lese. Nenič lesné porasty. Vychádzka; kompas, smerová ružica
  2. Sídla v našej krajine Poznať názvy najbližších sídel v okolí bydliska a vedieť, ktorým smerom od obce ležia. Život v meste a na dedine. PZ 1 - 2, str.14
  3. Dopravné cesty, vedenia a prívody v krajine Poznať dopravné cesty, vedenie a prívody, ktoré prechádzajú okolitou krajinou, určovať ich smery a vedieť, aký majú význam pre obec. Výfukové plyny na cestách. Stavanie diaľnic. kompas, smerová ružica, farebné ceruzy, výkres; Vychádzka
  4. Zásah človeka do prírody Uvedomiť si ako človek svojou činnosťou a konaním mení povrch krajiny alebo narušuje prírodné prostredie. Vedieť, aké nerastné suroviny sa ťažia v okolí obce. Chránené oblasti TANAP, jaskyne. Ochrana životného prostredia Vychádzka
Jún 1. Chránené objekty v krajine Oboznámiť sa s chránenými prírodnými objektmi v okolitej krajine alebo v blízkom okolí. farebné fotografie
  2. Turistická mapa Oboznámiť sa s najbežnejšími turistickými značkami. Vedieť sa orientovať v krajinnom orientačnom pláne a turistickej mape neznámej krajiny PZ 1 -3, str. 15
  3. Okolitá krajina - časť našej vlasti; Opakovanie; Súhrnné opakovanie Uvedomovať si krajinu svojho domova ako súčasť našej vlasti. Symboly slovenskej štátnosti vlajka, znak, hymna.  VMaR; Etická výchova
  4. Časová rezerva Vlasť je najkrajšie slovo každého z nás  

Požiadavky na vedomosti a zručnosti:

1.      Nadobudnúť schopnosť orientácie podľa poludňajšieho tieňa.

2.      Poznať a vedieť určiť svetové strany.

3.      Poznať minulosť svojej obce.

4.      Pochopiť význam ľudskej práce.

5.      Vedieť privolať prvú pomoc pri ohrození zdravia a života.

6.      Osvojiť si základy spoločenského správania .

7.      Dodržiavať základné dopravné značky a pravidlá pre chodcov a cyklistov.

8.      Dodržiavať základné hygienické návyky.

9.      Poznať tiesňové telefónne čísla: 112,150,155,158.

10.  V širšom okolí školy poznať chránené krajinné oblasti.

11.  Poznať turistické značky, plán obce, mapu, štátny znak a štátne symboly a národnosti žijúce na území Slovenska.

© Aktualizované
06.10.2008