wz
Fool those dumb ad-inserting ISPs-->

Slovné druhy - pomenovanie
(učíme sa)

Priraď položkám vpravo položky vľavo.
1.podstatné meno
2.prídavné meno
3.zámená
4.číslovky
5.sloveso
6.príslovky
7.predložky
8.spojky
9.častice
10.citoslovcia

© Aktualizované
13.03.2009