wz

Slová so "ä"

 Doplň y alebo i do týchto slov alebo slovných spojení. 

lko lžica  ďatelna ulca
pomal ltko lpa lžiarky
mlnica lst lška klnce
pltčina  bylnkový čaj lce mlnárik
slže  malna    plnár navaril

Počet správnych odpovedí

Známka

20 - 18 1
17 - 15 2
14 - 10 3
9 - 6 4
5 - 0  5

 

1. 2.

© Aktualizované
02.08.2005