wz

späť

Slovenský jazyk

Matematika
Slovenský jazyk
Prírodoveda
Prvouka
Výtvarná výchova
Informatika
 

 

Prehľad učiva

Precvičovanie učiva

1. roč.

slabiky - názorne
básničky

2. roč.

slová s "ä"
prehľad rozdelenia hlások
slová s "y" po L

3. roč.

vybrané slová po obojakých spoluhláskach
prehľad abecedy
prehľad spodobovania

4. roč.

prehľad slov po tvrdých spoluhláskach
písanie veľkých písmen
prehľad vzorov
     

Čítanie - tvorivé nápady

nápadník
   
   
   
1. roč.
pomenuj
výstupný test
2. roč.
pomenuj a hádaj
slová s "ä"
slová s "y" po L
tvrdé a mäkké spoluhlásky
slovné druhy
3. roč.
vybrané slová po B
vybrané slová po M
vybrané slová po P
vybrané slová po R
vybrané slová po S
vybrané slová po V
vybrané slová po Z
všetky vybrané slová
abeceda
slovné druhy - (podstatné mená až predložky)
slovné druhy - (podstatné mená až citoslovcia)
slovné druhy - vytvor dvojice
učíme sa vymenovanie slovných druhov
4. roč.
rody podst. mien
určovanie vzorov mužského rodu
určovanie vzorov ženského rodu
určovanie vzorov stredného rodu
určovanie vzorov všetkých rodov

čiara

© Aktualizované
27.05.2009