wz

späť

Prírodoveda

Matematika
Slovenský jazyk
Prírodoveda
Prvouka
Výtvarná výchova
Informatika
Prehľad učiva
3. roč.
 

Opakovanie - Čo sme sa naučili?

Ročné obdobia

 

Veci okolo nás

Prečo sa veci líšia? - rozdelenie prírodnín

 

Rastliny - súčasť prírody

Prečo stromy plačú?

Prečo stromy plačú? - Pagaštan konský a Gaštan jedlý

Prečo existujú nahé semená? - Borovisa sosna, jedľa biela, smrek obyčajný a smrekovec opadavý

Prečo existujú nahé semená? - Opakujeme ihličnaté stromy

 

Veci okolo nás

Prečo je voda vo fľaši a knihy nie?

Prečo je slon ťažký a more veľké? - objem

Prečo je slon ťažký a more veľké? - hmotnosť

Prečo je zmrzlina studená? - teplota

Prečo mláky miznú?

 

Vesmír

Prečo Slnko vychádza a zapadá?

Prečo Slnko vychádza a zapadá? - čas

Prečo je Zem guľatá? - informácie k projektu

- opakujeme tému Slnko a planéty
 

Technika a technické objavy

Opakovanie veličín

 

Človek ako súčasť prírody

Opakujeme - hlavné časti tela

Prečo sa podobáme na opicu? (Vývinové obdobia)

Prečo vidíme, cítime, počujeme?

Prečo vidíme, cítime, počujeme?

Prečo potrebujeme zmysly?

Prečo si učením precvičujeme mozog? Prečo počujeme tlkot srdca?
(súbor uložíme a spustíme)

 

Živočíchy - súčasť prírody

Prečo majú niektoré živočíchy kostru?

   

Živočíchy - Encyklopédia plazov

   

- rastliny

- chránené rastliny

 

 - kremeň

- časti ľudského tela

- časti ľudského tela (krížovka)

- odkaz na opakovanie o kostre človeka

- časti kostry človeka

- vnútorné ústroje (krížovka)

- vnútorné ústroje (pospájaj správne dvojice)

- vnútorné ústroje (k obrázku vyber pomenovanie)

- živočíchy (opakovanie)

- pomenuj rastliny

- pomenuj časti rastlín

4. ročník

Zem, Slnko a hviezdy
- magnet
- Zem a družice
- gravitačná sila Zeme
- vesmír
- deň a noc
Rastliny - opakovanie
- lekno biele
- záružlie močiarne
- skalničník výhonkatý
- veternica hájna
- lipa malolistá
- hrach siaty
Živočíchy
- mačka domáca
- krt podzemný
- srnec lesný
- lastovička domová
- kačica divá
- kapor a šťuka
- mlynárik kapustový
- včela medonosná
- dážďovka obyčajná
Tráviaca sústava
- tráviaca sústava
Prírodné spoločenstvo
- Rozmanitosť prírody a jej poznávanie
  http://www.mapysr.sk/index.php?zoznam=ano

čiara

PaedDr. Jana Lacková
© Aktualizované
27.03.2012