wz

Časovo-tematický plán s básničkami k číslam

SEPTEMBER
1. Zisťovanie matematických vedomostí a predstáv z MŠ 
(Pojmy: hore, dole, vpravo, vľavo.; Pojmy: malý, veľký, najmenší, najväčší.)
2. Pojmy: priama čiara, krivá čiara. ( Pojmy: vpredu, vzadu, pred a za.; Pojmy: pravda, nepravda; práca s hracou kockou; Opakovanie prebratých pojmov.)
3. Pojem čísel 1 a 2 – poznávanie číslic. (Pojem čísla 2 – tvorenie párov.; Číslo 2 „Čo patrí k sebe?“ Spájanie predmetov do dvojíc, ktoré k sebe patria.; Pojem čísla 3 a 4.)
4. Utvrdzovanie pojmov čísel 3 a 4. Tvorenie príbuzenských vzťahov. ( Vytváranie skupín s určitým počtom predmetov.; Opakovanie čísel 1 – 4.; Pojem čísla 5.)  
OKTÓBER  
1. Pojem čísla 6. Poradie v rade čísel, doplňovanie, priraďovanie určitého počtu k číslam. Pojem: prvý, druhý...  Numerácia v obore 6. Čítanie číselného radu a počítanie určitého počtu predmetov v obore 6.; Porovnávanie čísel.)
2. Zavedenie relačných znakov „väčší a menší“. (Porovnávanie čísel; Zavedenie znakov rovnosti (=).; Opakovanie porovnávania čísel.; Usporiadanie čísel, pojmy: pred, za, hneď pred, hneď za.)
3. Nerovnice. Opakovanie: pravda, „nepravda, relačné znaky“. (Usporiadanie čísel od najväčšieho po najmenšie. Číslica 1.; Základné geometrické tvary – ako priestor v rovine.; Písanie číslice 2.)
4. Porovnávanie počtu predmetov – nerovnice. Sčítanie 1 + 1. (Písanie číslice 3. Opakovanie číslic 1, 2.;      Rozklad čísla 3. Práca s pravítkom.
NOVEMBER
1. Rozklad čísla 4. (Písanie číslice 5.; Číselný rad, riešenie slovných úloh.; Slovné úlohy na sčítanie a odčítanie v obore do 5.)
2. Písanie číslice 6. (Porovnávanie čísel, sčítanie a odčítanie do 6.; Rozklad čísla 6 na dva sčítance.; Opakovanie sčítania a odčítania v obore do 6.)
3. Opakovanie učiva: číselný rad do 6. Znamienka  „+ a –, nerovnice, geom. tvary. (Pojem číslice 0.;        Opakovanie učiva: číselný rad 0 – 6, porovnávanie čísel, sčítanie, geom. tvary.; Písanie číslice 0.)
4. Význam nuly v slovných úlohách. (Čísla 0 – 6. Počítanie príkladov na sčítanie a odčítanie.; Opakovanie učiva.; Pojem čísla 7.)
5. Písanie číslice 7. (Číselný rad 0 – 7, rozklad čísla 7 a nerovnice.; Číselná postupnosť, pravidlá jej tvorenia.; Slovné úlohy v obore 7.)
DECEMBER
1. Matematický strojček, mlynček s programom. Slovné úlohy. (Opakovanie učiva.; Utvrdzovanie učiva. Rysovanie priamych čiar.; Pojem čísla 8 a písanie číslice 8.)  
2. Číselný rad 0 – 8. Sčítanie a odčítanie v obore 8 – slovné úlohy. (Nerovnice. Sčítanie a odčítanie v obore do 8.; Číselný rad na schodišti – poschodí. P- prízemie (0), poschodie (1).; V cikruse – slovné úlohy.)  
3. Opakovanie učiva. (Hra na „pravdu a nepravdu“. Práca s pravítkom a slovné úlohy.; Hra na „obchod“. Práca s peniazmi – mincami.; Opakovanie a utvrdzovanie učiva.)
JANUÁR
1. Pojem čísla 9. Hra na „skrývačku“. (Písanie číslice 9.; Rozklad čísla 9.)  
2. Usporiadanie čísel 0 – 9. Vzostupný a zostupný rad čísel. (Matematický mlynček, sčítanie a odčítanie do 9.; Opakovanie učiva.; Triedenie: tvar, farba, veľkosť geometrických tvarov. Slovné úlohy s dopr. výchovou.)  
3. Práca s kockami – rôzne stavby a k nim príklady. (Riešenie rovníc – metóda postupného dosadzovania a znázorňovania.; Matematický mlynček.; Letecký deň – slovné úlohy.)  
4. Pojem čísla 10. Dominové karty. Práca s kockami – stavby. (Rozklad čísla 10.; Rozklad čísla 10. Slovné úlohy s textom.)  
FEBRUÁR
1. Čo sme sa naučili v 1. polroku? Rozklad čísla 10. (Env.). Hra na úsečky. (Opakovanie učiva +, -. <, >, =.;    Úlohy s 3 sčítancami (Env.); Úlohy na odčítanie s troma členmi. Hra na autobus. (Env.)
2. Úlohy s 3 členmi a ich znázorňovanie. Mat. strojček. Algebrogram. (Tvorba párnych a nepárnych čísel – modelovanie. Slov. úlohy.; Triedenie. Opakovanie  +, -, <, >, =.; Sčítavanie a odčítanie do 10. Algebrogram. Hlavolam.)
3. Súhrnné opakovanie. Príkl. 1 – 4 TEST. (Numerácia do 20. Zavedenie pojmov: desiatky a jednotky. (Env.);   Práca s hodinami. Relačné znaky. Pojmy: riadok, stĺpec. Tab. sčítania.; Tabuľky sčítania a odčítania. (OČAP).  
4. Práca s korunákmi, paličkami. Hra: Slučky. (EnV); (Práca s peniazmi. Číselný rad 0 – 20.; Písanie čísel v obore 20. Analógia čísel v prvej a druhej 10.; Porovnávanie čísel v obore 20. Rozklad čísel (domino). (OČAP)
MAREC
1. Počítanie predmetov do 20. Stĺpcový diagram. (Stavby z kociek. Zvedenie dvadsiatkového počítadla.; 
Opakovanie  +  -  <  >  =   od  20.; Odčítanie desiatok a jednotiek. (Env)  
2. JARNÉ   PRÁZDNINY  
3. Matematický strojček. Hlavolam. (OČAP); (Súhrnné opakovanie. Úlohy 1. a 2. TEST. Rysovanie. (OČAP); Slovné úlohy na +. Úlohy zadané zápisom a znázor. situáciou. Uzlíkové počítadlo. (EnV); Slovné úlohy na -. Úlohy zadné zápisom ... Rozklad (domino) EnV.  
4.

Sčítavanie do 20 s metódou počítania po jednom. Rozklad (domino); Odčítavanie znázorňovaním. Rozklad (domino) (EnV); Slovné úlohy na + -. Rozklad (domino).; Rysovanie. Hra: Trojuholník.)

APRÍL
1. Slovné úlohy  na + a – zadané zápisom. (OČAP); (Sčítavanie do 20 so znázornením. Rysovanie. Rozklad – domino.; Odčítavanie do 20 so znázornením. Rysovanie. Rozklad – domino.; Sčítavanie a odčítavanie do 20. Rysovanie.)  
2. Sčítavanie a odčítavanie do 20. Rozklad. Slovné úlohy. (Číselná os – znázornenie číselnej osi. Reťazovka. (OČAP); Sčítavanie – znázornenie na číselnej osi.  
3. VEĽKÁ   NOC (Slovné úlohy. Rozklad – domino. Tabuľky sčítania. (OČAP); Úlohy na odčítanie, tabuľky odčítania.; Slovné úlohy zadané zápisom. Algebroram. (EnV); SČÍTANIE A ODČÍTANIE V DRUHEJ DESIATKE)  
4. Úlohy typu:  2 + 5 =    12 + 5 =  (OČAP); (Úlohy typu:  2 + 5 =    12 + 5 =  (OČAP); Hra s prvkami stavebníc: kocka, valec, guľa, hranol, kužeľ a ihlan.; Odčítanie. Úlohy typu.  7 – 2 =    17 – 2 =  (EnV)
5. Odčítanie. Kontrola správnosti. (Slovné úlohy. Matematický strojček. Hra na „dobré a zlé“.; Slovné úlohy, kontrola správnosti. Algebrogram.; Slovné úlohy s kontrolou.)  
MÁJ
1. Nakupujeme – kilogram. Pojmy: najťažší – najľahší. (Nakupujeme – peniaze.; Test. ; ODČÍTANIE DVOJCIFERNÝCH ČÍSEL DO 20.; Úlohy typu:  6 – 5 =    16 – 15 =    )  
2. Osová súmernosť. Odčítanie v obore do 20. (Lukostreľba. Os súmernosti. (OČAP); Geometrické telesá. Pojmy: predná, bočná, horná stena.; Práca so stavebnicami. Slovné úlohy. (EnV)  
3. Úloha 1. – 2. TEST (ZÁVEREČNÉ OPAKOVANIE; Slovné úlohy na + -. Algebrogram. (OČAP); Štvorcová sieť, zápis písmen. Oprav chyby.; Matematická tajnička. Tabuľky sčítania a odčítania. (EnV)  
4. Matematický strojček. (Slovné úlohy so znázornením na číselnej osi.; Slovné úlohy s kontrolou (obrátená slovná úloha). Pojem: liter. (OČAP); Sčítanie a odčítanie do 20, číselná os. Os súmernosti. (OČAP)  
JÚN
1. Slovné úlohy. (Slovné úlohy. Algebrogram. (OČAP); Slovné úlohy. Os súmernosti.; Slovné úlohy.; Tabuľky + -. Tajnička. (EnV)
2. Slovné úlohy. Počítanie smere šípok. (Rysovanie priamych čiar danými bodmi.; Slovné úlohy. Reťazové počítanie. (OČAP); Slovné úlohy s kontrolou. Reťazové počítanie. (OČAP)  
3. Nakupujeme. Peniaze. (Slovné úlohy, kontrola správnosti riešenia. (EnV); Pojmy: pravda, nepravda. Tvorba negácie konkrétnych výrokov.; Štvorcová sieť. Sčítanie a odčítanie do 20.)  
4. TEST (Súťaživé úlohy; Zopakovanie, lúčime sa s PZ II)

 

© Aktualizované
08.08.2005