wz

späť

Matematika

čiara

Matematika
Slovenský jazyk
Prírodoveda
Prvouka
Výtvarná výchova
Informatika
Prehľad učiva

Precvičovanie učiva

1. roč.

plán s básničkami k číslam

2. roč.

3. roč.

geom. útvary

4. roč.

rímske číslice
zaokrúhľovanie čísel

Chlapec

1. roč.

rozklad čísel

didaktické hry

2. roč.
sčítanie a odčítanie do 20 bez prechodu
sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom
sčítanie a odčítanie do 100 bez prechodu

3. roč.

magický štvorec
numerácia do 1000
4. roč.
rímske číslice
slovná úloha - zvieracie nohy
odkaz na web - TU

© Aktualizované
11.01.2010