wz

späť

Informácia o osemročných gymnáziách

Gymnázium Trebišovská
 • zameranie na cudzie jazyky: anglický, nemecký jazyk
 • v prvom ročníku gymnázia sa vyučuje jeden cudzí jazyk od začiatku a v druhom ročníku sa priberá druhý cudzí jazyk
 • prijímacie skúšky: v júni - písomná skúška z matematiky a slovenského jazyk a literatúry
 • počet tried 2
 • počet žiakov: 60
Gymnázium M. R. Štefánika, Nám. L. Novomeského 4
 • zameranie na cudzie jazyky: v príme povinný francúzsky jazyky, v tercii priberajú druhý cudzí jazyk anglický alebo nemecký
 • prijímacie skúšky : v júni - písomná skúška z matematiky a slovenského jazyka a literatúry
 • počet tried 2
 • počet žiakov: 60
Gymnázium Alejová 1
 • zameranie na matematiku a prírodovedné predmety
 • prijímacie skúšky: v marci  talentová skúška z matematiky (texty Exam) a slovenského jazyka a literatúry
 • overenie psychických schopností a intelektuálnych schopností pre štúdium
 • počet tried 2
 • počet žiakov: 60
Gymnázium J. A. Komenského, Puškinova 3
 • bilingválne, zamerané na vyučovanie predmetov v anglickom jazyku
 • cirkevné, evanjelické vierovyznanie (je vhodné doložiť potvrdenie z farského úradu), prijímajú aj žiakov s iným vierovyznaním, sú bodovo znevýhodnení
 • prijímacie skúšky: v marci - písomná skúška z matematiky a slovenského jazyka a literatúry
 • psychologické testy pre overenie predpokladov pre štúdium
 • počet tried: 1
 • počet žiakov: 28
Športové gymnázium, Popradská 1
 • zameranie na šport:
  • atletika - ch, d
  • plávanie - ch, d
  • športová streľba - ch, d
  • hádzaná - ch
  • vzpieranie - ch
  • zápasenie - ch
  • športová gymnastika - d
 • individuálne študijné plány pre jednotlivé športy
 • prijímacie skúšky  (testy všeobecnej a špeciálnej prípravy, lekárske vyšetrenie, psychologické testy
 • písomná skúška z matematiky a slovenského jazyka nie je
 • počet tried: 1
 • počet žiakov: 34
Súkromné gymnáziá a iné
 • Dneperská 1
 • Postupimská 37
 • Petzvalova 4
 • Užhorodská
 

© Aktualizované
25.07.2007